Živá technologie budoucnosti

Proč zemědělství
potřebuje probiotika?

Víte, kdo tady byl první a kdo tvoří asi polovinu živé hmoty na Zemi? Čeho máte v těle více než lidských buněk? Ano! Mikroorganismů. Probiotických, patogenních i neutrálních. Tahle parta má na nás obrovský vliv. A také na zvířata, rostliny, vodu i půdu.

Mikroorganismy žijí ve vzduchu, v půdě, ve vodě, v těle lidí, zvířat i rostlin, hluboko pod zemským povrchem. Ovlivňují naše zdraví i stav celé planety více než jsme tušili. Probiotické bakterie nám pomáhají, patogenní škodí. Pod pojmem probiotika, se nám většinou vybaví živé bakterie, které udržují ve formě náš trávicí systém a imunitu. Probiotika jsou ale stejně užitečná i k udržení harmonie mezi regenerativními a choroboplodnými mikroorganismy v těle zvířat, rostlin nebo v půdě. Funguje to podobně jako u nás, u lidí – když „špatné“ bakterie v našem těle přemohou ty dobré, můžeme onemocnět. Když převažují ty „hodné“ (probiotické), jsme odolnější, máme lepší náladu, zažívání i imunitu. Totéž platí pro zvířata, rostliny i půdu.

Probiotika LAIVEN jsou komplex užitečných mikroorganismů, které pomáhají vychýlit biodynamický systém ve prospěch regenerativních mikrobů, a udržet tak zvířata, rostliny i půdu zdravé a silné. Díky kombinaci svých účinků zlepšují zdraví, imunitu, výživu a celkovou kondici půdy, rostlin i zvířat. To má pak přímý vliv na lepší výnos a větší efektivitu vaší zemědělské produkce.

Schopnosti probiotik využíváme i při výrobě siláží. Probiotika LAIVEN v silážované hmotě produkují dostatek kyseliny mléčné a dalších látek nezbytných pro úspěšný průběh fermentace a konzervaci krmiva. Probiotika také startují aerobně fermentační proces při zpracování bioodpadů. Při něm dochází k rozmělnění, mineralizaci a humifikaci odpadu na organické hnojivo. Díky potlačení patogenních mikroorganismů dojde k výraznému omezení zápachu ve všech oblastech zemědělské produkce, při čištění odpadů i kompostování. “Bonusem“ je i snížení emise skleníkových plynů.

naši neviditelní pomocníci

jak pracují prospěšné
mikroorganismy

Mikroorganismy bojují o moc a vliv podobně jako lidé. A to, kdo zrovna vládne, také rozhodne o podobě "mikrosvěta", kde bakterie žijí. Probiotické organismy podporují růst a plodnost, patogenní organismy způsobí nemoci a úpadek. U lidí, zvířat, rostlin i půdy.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-13.png

krok 1rozložení sil

Asi jedna šestina všech mikroorganismů jsou vyložení dobráci (probiotické nebo také regenerativní organismy), další šestina jsou jasní zloduši (patogenní a degenerativní organismy) a zbylých 70 % živých bakterií je neutrálních (oportunitních).
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-9.png

krok 2narušení rovnováhy

Neutrální bakterie žijí nenápadně, dokud není narušena biodynamická rovnováha v přírodě. Potom se přidají k probiotickým, nebo patogenním organismům. Podle toho, kdo zrovna v systému vládne. To zní povědomě, no ne?
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-10.png

krok 3vláda patogenů

Když systém ovládnou degenerativní mikroby, přicházejí nemoci, špatná nálada, klesá produktivita, zastavuje se růst. Pokud se naopak k moci dostanou přátelské regenerativní mikroorganismy, patogenní mikroby ztrácejí sílu a rostliny, půda, voda, zvířata i lidé se uzdravují.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-11.png

krok 4zpět k harmonii

Probiotika LAIVEN jsou mixem několika kmenů užitečných mikroorganismů v živném roztoku. Svým komplexním působením pomáhají vychýlit biodynamický systém ve prospěch regenerativních mikrobů, a udržet tak zvířata, rostliny i půdu zdravé, odolné a produktivní.
probiotika nabízejí efektivní řešení

Zvyšte produktivitu
Vyřešte problémy

Hodně z nás se při své zemědělské činnosti setkává s řadou zdánlivě nesouvisejících problémů. Mají ovšem jednu společnou příčinu. A to narušenou biodynamickou rovnováhu spojenou s poklesem regenerativních mikroorganismů. Cestu ven nabízejí právě probiotika, která vám dopomohou k většímu výnosu i vyšší kvalitě zemědělské produkce a zároveň sníží její negativní dopady na přírodu.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-1.png
Jak uzdravit půdu a mít větší úrodu?

probiotika pro růst
a vitalitu rostlin

S nadužíváním chemických hnojiv a pesticidů, změnou osevních postupů a hlubokou orbou půda ztrácí svou sebeuzdravující schopnost. Klesá v ní obsah organické hmoty, tedy i živin. Nezdravá půda podléhá erozi a nedokáže zadržet vodu. Rostliny jsou kvůli přemnoženým patogenům ohroženy škůdci a plísní. Na nemocné rostliny aplikujeme pesticidy. Choroby a škůdce sice zlikvidujeme, dlouhodobý problém však prohloubíme. Rezidua chemikálií zamořují spodní vody, potraviny i vodu.

Řešení LAIVEN pro rostliny a půdu

Aplikace organických hnojiv a probiotik LAIVEN vrátí půdě život. Regenerativní mikroorganismy nastolí rovnováhu, zlepší strukturu i kvalitu půdy. Urychlí rozklad posklizňových zbytků a podpoří tvorbu i růst kořenů, takže rostliny získají minerální prvky i z hlubších vrstev půdy. Organické látky přemění na meziprodukty, které rostliny dokážou vstřebat. Probiotika zlepší zdraví rostlin a podpoří je v růstu, zvýší jejich plodnost i odolnost proti patogenním organismům, suchu i mrazu.

Výsledek: zdravější půda, vitálnější rostliny, lepší životní prostředí a větší výnos z vašeho pole, sadu nebo skleníku.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-2.png
Jak zvýšit produktivitu chovu a mít zdravá zvířata?

probitika pro
úspěšný chov

U chovných zvířat často dochází k narušení střevní mikroflóry. Zvířata mají podlomenou imunitu, jsou ve stresu a nespokojená. S tím úzce souvisejí i neúspěchy při snaze o zabřeznutí, metabolické poruchy, trávicí problémy, vzrůst mortality zvířat (a hlavně mláďat) i pokles produkce. Problémem jsou také plynné a pachové emise z velkochovů hospodářských zvířat, hlavně skleníkové plyny amoniak a metan, které znečišťují životní prostředí, ale jsou škodlivé i pro chovaná hospodářská zvířata a pro lidi pracující ve stájích.

Řešení LAIVEN pro chov hospodářských zvířat

Probiotika LAIVEN zkvalitňují složení střevní mikroflóry a přispívají k rovnovážnému stavu slizniční, a tudíž i celkové imunity. Tlumí negativní důsledky podávání antibiotik. Zlepšují trávení, čímž se omezuje tvorba metanu ve střevech, a tedy i stájový zápach a emise skleníkových plynů. Probiotika také potlačují patogeny, napomáhají přeměně živin z krmiva do stravitelné formy.

Výsledek: vyšší konverze krmiva, denní přírůstky, snůška vajec nebo dojivost, lepší kvalita živočišných produktů, nižší emise skleníkových plynů a vyšší celková spokojenost a kondice zvířat.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-2.png
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-3.png
Jak efektivně vyrobit kvalitní siláž?

probiotika pro
zdravé silážování

Vyrobit nutričně bohaté a chutné krmivo může být výzva. Jakmile totiž správně nenastartujeme fermentační proces, ztratíme velké množství sušiny i energie a uvolní se velké množství silážních šťáv. To zapříčiní aerobní nestabilitu siláže. Snadno se v ní šíří plísně, kvasinky a další nežádoucí mikroorganismy. Nekvalitní siláž má nízké výživové hodnoty, je špatně stravitelná, a protože zvířatům tolik nechutná, dochází k ekonomickým ztrátám způsobeným nízkou produkcí. Nedostatečná kvalita krmiva má často na svědomí i alimentární a reprodukční poruchy zvířat. 

Řešení LAIVEN pro silážování

Pro zdárný start fermentace je potřeba dostatek kyseliny mléčné, aby nedocházelo k sekundární fermentaci. Probiotické bakterie LAIVEN Fauna Silage jí i s nízkou spotřebou cukrů produkují velké množství. Tím se velmi rychle sníží pH silážované hmoty, zamezí se ztrátám sušiny a potlačí se nežádoucí bakterie. Heterofermentativní bakterie v přípravku LAIVEN Fauna Silage také vylučují optimální množství kyseliny octové. Tím se zvyšuje stabilita fermentovaného krmiva a jeho schopnost udržet si i za přístupu vzduchu stejnou kvalitu po dlouhou dobu a s minimálními ztrátami živin. 

Výsledek: Šetrné a výrazné snížení ztrát sušiny i sklizeného produktu při silážování, menší náklady i zápach a vyšší energetická, nutriční i chuťová hodnota krmiva. To vše se projeví nárůstem produkce mléka i masa, větší spokojeností a lepším zdravotním stavem zvířat.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-4.png
Jak efektivně proměnit odpady ve zdroje?

probitika pro
zpracování bioodpadů

Za znečištěním ovzduší, vody a půdy stojí především nesprávné nakládání s odpady, které neumíme dále využít. Netýká se to přitom jen průmyslové a zemědělské výroby, ale nás všech. Komunální odpady, špatné kompostování, kaly z čistíren odpadních vod a zápach, který je provází, jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění životního prostředí a problémů dneška.

Řešení LAIVEN pro odpady

Živá technologie LAIVEN pomáhá zpracovat a vrátit do přírody živiny obsažené v bioodpadech, zemědělské výrobě a odpadních vodách. Veškeré živiny zůstávají v substrátu zachovány s minimalizací ztrát, LAIVEN fermentuje (štěpí) organické látky na jednodušší organické sloučeniny, jako jsou aminokyseliny, alkoholy, cukry a organické kyseliny, které nejsou škodlivé pro životní prostředí.

Výsledek: Efektivní zpracování mnoha druhů biologického odpadu (a to i tekutého), jehož výsledkem je vznik kvalitního organického hnojiva a  snížení zápachu. Zefektivnění biologického čištění odpadních vod, snížení CHSK, BSK 5, rozpustných látek a eliminace nepříjemných pachových látek.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-4.png
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-4-kopie.png
Jak vyhovět legislativě a snížit škodlivé emise?

Probiotika pro zlepšení
životního prostředí

Legislativa Evropské unie tlačí na omezení používání pesticidů a dalších chemických látek na ochranu rostlin v zemědělství. Všichni proto musíme měnit zavedené postupy a hledat nové technologie, které budou stejně účinné nebo účinnější než ty stávající, a přitom nebudou mít negativní dopad na životní prostředí.

Řešení LAIVEN pro novou legislativu

Produkty LAIVEN jsou čistě přírodní a zdraví půdy, rostlin, zvířat i lidí ovlivňují pouze v pozitivním smyslu. Všechny naše produkty se také mohou pochlubit prestižním certifikátem „Schváleno pro ekologické zemědělství“ od společnosti Biokont. Jako partneři Zemědělského svazu České republiky máme vždy přístup k nejčerstvějším informacím z oblasti legislativy, dotací, cenových analýz a statistik a jsme schopni reagovat na aktuální potřeby zemědělců. Pořádáme odborné semináře a přednášky, poskytujeme poradenský servis.

Chcete více informací nebo nezávaznou konzultaci?Napište nám
nebo zavolejte

Rádi vám poskytneme více informací o našich produktech nebo nezávaznou konzultaci. Pokoušíme se propojit tradiční zemědělskou výrobu s ekologickými postupy, tak aby vznikl efektivní, funkční a udržitelný celek. Poskytneme vám poradenství v oblasti nakládání s vedlejšími produkty výroby a organickými odpady, v otázkách technologie silážování i v oboru péče o půdu.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kontaktujte-nas-22.png

  Jsme
  partnery

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/biocont.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Newsletter

  Slevové kupóny i bonusové materiály jako první a zdarma? To chci!